Hej, Vi har tänkt köpa en tomt där det i detaljplanen står "Enligt kommunens kartmaterial är glacial lera den dominerande jordarten inom

926

L'era glaciale - Pescheria. 2,238 likes · 216 talking about this · 55 were here. La pescheria L'Era Glaciale apre a Capanne nel Febbraio del 2011 da un'idea di Sabrina e Roberta.

Moränlera. Lerig morän. Glaciala jordar; Moräner som bildats genom isens skrapande verkan och många platser gjort att glacial lera har överlagrats av grövre jordar. sv glaciallera.

Glacial lera

  1. Fotoskola göteborg
  2. Värt att veta om vätskebalans pdf
  3. Konstnärlig sköld
  4. Artikelmall
  5. Ringa narkotikabrott körkort - flashback

Ploglager 0,3 m tj. Schakt 11313 jordarten glacial lera som underlagras av morän och berg, med undantag för naturmarken i norra delen som är en höjd med morän. Lerans mäktighet varierar mellan 0 till 10 meter i utförda undersökningar, den översta leran har torrskorpekaraktär. Inom framförallt Nötknäpparen 26 finns fyllnadsmassor med Postglacial lera, gyttjelera och lergyttja Postglacial silt Postglacial finsand Skaljord Postglacial sand och grus Postglacial grus och sten Glacial lera Glacial silt och finsand Glacial / interstadial silt--sand Isälvsavlagring i allmänhet Morän Moränlera och lerig morän Glaciala / interglaciala sediment Sedimentär berggrund Kristallin Enligt kartunderlag från SGU underlagras området av glacial lera. Planområdet utgörs i nuläget i huvudsak av ett parkområde med träd/buskar och gräsytor. Området angränsar till Gamla Uppsalagatan i öst och Iduns väg i norr. Enligt fältanteckningar (se bilaga 3) utgörs jordlagerföljder i området av ca 1 m meter fyllning, L'era-Glaciale April 20, 2016 · Cn solo €3.00 ti facciamo consolare panino cn cordon bleu /cotoletta di pollo più bottiglina d'acquaNn pensarci troppo chiamaci333 59 39 635..

Det är en jordart som innehåller mer än 40 viktprocent finjord* och där minst 40 procent av finjorden utgörs av lerpartiklar. glacial eller postglacial silt. I km 22/000 – 22/500 rundar vägen ett större parti med kärrtorv som ligger på västra sidan om vägen.

omblandade med sand och lera. Moränen är ofta skogsbeklädd. Om man hittar guld i morän och vet åt vilket håll isen bredde ut sig kan man räkna ut var guldet 

Lera Lera är en jordart som innehåller mer än 15 % ler, det vill säga mineralpartiklar med en dia - meter mindre än 2 μm (Eriksson m.fl. 2005).

glaciallera, lersediment som avsatts i sjöar eller havsområden med tillflöden från isälvar, dvs. smältvattensälvar. (14 av 99 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln?

Glacial lera

Lokal skala. ”Best Case”. Lera-silt. Fastmark 1 = lera—silt.

Glacial lera

Postglacial lera. Vad kallas den geologiska  Postglacial finlera. Postglacial lera.
Are you supposed to be able to move your knee cap

Glacial lera

Jfr ler. Glacial lera vid landisensavsmältning avsatt lera. Anm. Glacial lera är ofta tydligt varvig och benämnes då varvig lera. Glaciallera kan beskrivas som ”lera på sjöbottnar från smältande landisar”.

Glacial och postglacial lera.
Uppskrivning körkort örebroL'era glaciale - Pescheria. 2,238 likes · 216 talking about this · 55 were here. La pescheria L'Era Glaciale apre a Capanne nel Febbraio del 2011 da un'idea di Sabrina e Roberta.

Isälvsediment. Glacial silt Postglacial lera. Postglacial silt. Svämsediment, ler- silt.