2 Bodelning enligt äktenskapsbalken 13 2.1 Allmänt om äktenskapsbalken och dess historia 13 2.2 Om egendomsordningen och egendomsslagen 14 2.2.1 Giftorättsgods 14 2.2.2 Enskild egendom 14 2.2.3 Särskild egendom 14 2.2.4 Personlig egendom 15 2.2.5 Personliga ersättningar 15 2.3 Särskilt om bodelning …

519

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i det egendomsförhållande som var den dagen som talan om äktenskapsskillnad väcktes (9:2 äktenskapsbalken). Detta är den så kallade brytpunkten, man kan säga att egendomsförhållandet mellan makarna är fryst vid den dagen som makarna lämnade in sin skilsmässoansökan.

Den andra maken har efter utgången av klanderfristen enligt 17 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken i  kap. Verkan av bodelning — Makars egendom; 8 kap. Gåvor mellan makar; 9 kap. Allmänna bestämmelser om bodelning; 10 kap. Vad som skall  En bodelning är en ekonomisk uppställning över makarnas samtliga tillgångar och skulder.

Äktenskapsbalken bodelning

  1. Forsvarsmakten sap
  2. Uralstring teori
  3. Vad heter får på gotländska
  4. Grillska gymnasiet örebro karta
  5. Avanza bank aktiekurser
  6. Sma noveller

Av äktenskapsbalken framgår att efter en skilsmässa eller separation ska makars egendom fördelas genom bodelning. Bodelningen mynnar ut i att den gemensamma egendomen fördelas och att bodelningsavtal ingås mellan parterna. Initialt görs det en utredning av var parts tillgångar och skulder. bodelning vid fåmansföretagares1 äktenskapsskillnad? 3) Är rådande rättsordning2 ändamålsenlig mot bakgrund av a) syftet med äktenskapsbalken och närliggande rättsområden som skatterätten, associationsrätten och pensionssystemet? (internt perspektiv) b) de faktiska effekter som den ger upphov till i verkligheten?

1 § lagen [1994:1117] om registrerat partnerskap).

Förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om att bo kvar i dess att bodelning sker och för - makarnas gemensamma bostad 

För att veta vilken egendom som är giftorättsgods (och alltså ska ingå i bodelningen) måste man … Enligt äktenskapsbalken kan en bodelning enligt huvudregeln jämkas. Efter jämkningen ska tillgångarna fördelas på något annat sätt än att makarna delar lika på nettot av allt giftorättsgods.

av J Obrant · 2015 — 3.4.2 Makars egendomsförhållanden. 37. 3.4.3 Jämkning av äktenskapsförord enligt äktenskapsbalken 12 kapitlet 3 § 43. 3.4.4 Vad ska ingå i en bodelning? 47​.

Äktenskapsbalken bodelning

Som giftorättsgods räknas allting förutom det som anses vara enskild egendom. Bodelning i praktik och teori Av professor A NDERS A GELL. 1. Inledning Ur rättsjämförande synpunkt kan olika regelsystem om makars egendomsförhållanden och om bodelning sägas spegla ett val mel lan å ena sidan fasta regler med ringa utrymme för särskilt beak tande av skäligheten i det enskilda fallet och å andra sidan obe stämda regler, som ytterst ger domstolarna frihet att laga Äktenskapsbalken. Äktenskapsbalken innehåller regler om äktenskapets ingående, om vad som gäller mellan ett gift par och om hur ett äktenskap upplöses. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat hur en bodelning går till med bouppteckning, vad som är giftorättsgods och som den andre maken därmed har giftorätt i och vad som är enskild egendom.

Äktenskapsbalken bodelning

Om någon av makarna begär bodelning när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, skall bodelningen dock förrättas genast. 5 § Bodelning förrättas av makarna tillsammans.
Moms beregning

Äktenskapsbalken bodelning

Det framkommer av ÄktB 10:1 (här) samt 7:1 (här). Om makarna endast haft enskild egendom behöver bodelning inte göras, så länge ingen av parterna begär att få överta bostad eller bohag som tillhör den andra maken, Äktenskapsbalken 9 kap.

Vad säger äktenskapsbalken?
Bokföra inkassokostnad avdragsgillt


Av äktenskapsbalken framgår att efter en skilsmässa eller separation ska makars egendom fördelas genom bodelning. Bodelningen mynnar ut i att den 

Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i äktenskapsbalkens be-stämmelser om makars pensionsrättigheter vid bodelning. Skadestånd och bodelning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 november 2006 Beatrice Ask Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Äktenskapsbalkens nuvarande regler om bodelning kan ge otillfreds-ställande resultat framför allt när en make har fått t.ex. brottsskade- Bestämmelserna i äktenskapsbalken om bodelning tillämpas också på registrerat partnerskap (se 3 kap. 1 § lagen [1994:1117] om registrerat partnerskap). Ersättning för personskada och kränkning bör få tas undan från bodelning Som konstateras i promemorian har det visat sig att de nuvarande bodel- Maken undrar om pensionsförsäkringar ingår i en bodelning.